Islam Di Bangun Atas 5 Tiang Pokok

  • 27 May 2021
  • Admin

“ Dan dirikanlah shalat dan tunaikan lah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu,tentu kamu akan mendapatkan pahala- Nya pada sisi allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa – apa yang kamu kerjakan. “ (QS .Al Baqarag  ayat 110).

 Ada pun hadist Rasulullah Shallallahu alaihi Wa Salam bersabda mengenai zakat, yang artinya :
“ Islam di bangun atas 5 tiang pokok yakni kesaksian bahwa tiada tuhan selain allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat,berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan zakat,naik haji bagi yang mampu. “  ( HR. Bukhari ) 

Berikut ini ada 8 Golongan yang Berhak Menerima Zakat Fitrah.
1  Golongan orang Fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta tetapi sangat minim atau orang yang tidak memiliki pendapatan sehingga dalam memenuhi kebutuhan  sehari hari nya  sangat kurang .
2 .      Golongan orang miskin  Pada golongan ini, orang –oran yang mempunyai harta yang sangat minim dan dalam hasil pendapatan  untuk sehari-harinya  digunakan hanya untuk makanan dan minum dan tidak lebih dari itu.

3.       Amil  adalah orang –orang yang mengatur pengurusan zakat  yang dimana mereka sebagai jembatan bagi orang-orang mampu untuk penerimaan zakat dan juga mereka juga yang nantinya akan menyalurkan zakat kepada orang yang pantas untuk menerima zakat atau yang orang yang membutuhkan.

4.       Mua’alaf adalah non muslim yang baru masuk islam . seorang mu’alaf  termasuk golongan yang memiliki hak menerima zakat.semua ini memiliki tujuan agar orang – orang lebih meyakini agama Islam sebagai agamanya. Allah Ta;ala sebagai tuhan dan Nabi Muhammad Sebagai Rasullnya.

5.       Riqab / membebaskan Budak. Dahulu di zaman Rasulullah  masih banyak orang yang menjadi Budak seorang saudagar kaya. Jadi zakat lah yang digunakan untuk menebus budak supaya mereka bisa bebas atau merdeka . dan  orang-orang yang telah membebaskan budak berhak menerima zakat.

6.       Gharim ( orang yang mempunyai hutang)  orang yang mempunyai hutang  mempunyai hak dalam menerima zakat. Tetapi orang-orang yang mempunyai hutang tetapi hutang nya bertujuan untuk bermaksiat seperti judi, dan berhutang untuk memulai bisnis lalu bangkrut . maka hak mereka mendapatkan zakat akan gugur.

7.       Fi Sabilillah  seseorang yang berjuang  untuk kepentingan agama allah Ta’ala. Seperti dakwah,madrasah diniyah, panti asuhan dan masih ada yang lainnya.

8.       Ibnu sabil  kata lainnya seorang musafir yang  dalam perjalanan jauh , dan termasuk juga seorang pekerja dan juga pelajar di kota perantauan.