Matlamat Hidup Manusia Menurut Islam

  • 18 May 2021
  • Admin

Di dalam alquran dan sunah Rasul telah menyebutkan  tujuan hidup manusia sebagai berikut.
 
-          Menyembah Allah
 
Tujuan utama manusia hidup di dunia ini tidak lain adalah  menyembah  kepada Allah Subhanahu wataala  . dan manusia juga harus menjadikan sebuah rukun iman dan juga rukun islam sebagai pedoman dalam hidup manusia. Berikut  allah Ta’ala berfirman yang artinya.

“ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku “ ( Qs Adz dzariyat : 56).

-          Menjalankan perannya sebagai Khalifah
Manusia merupakan  sebagai khalifah yang di ciptakan Allah Subhanahu wataala   di muka bumi ini dan juga menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. Sebagai makhluk yang diberikan Akal maka dari itu manusia diwajibkan untuk mengelola sumber daya alam  yang ada di bumi ini dan juga menjaga kelestariannya.  Allah berfirman  dalam surat Al baqarah ayat 30 yang artinya
 
“ Ingat lah ketika Tuhan berfirman kepada para Malaikat: “ Sesungguhnya  Au hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi “. Mereka berkata : “ Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) dibumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?” Tuhan Berfirman “ Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS Al Baqarah: 30).
 
-          Meneruskan Ajaran Islam
Sebagai manusia kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dan meneruskannya  pada generasi  selanjutnya agar ajaran islam selalu terjaga . ilmu pendidikan islam bukan hanya ilmu yang diajarkan untuk melaksana kan ibadah kepada Allah Subhanahu wataala,  akan tetapi   selalu menuntun perilaku  manusia dan menunjukkan perbuatan amar ma’ruf nahi mungkar . Allah Subhanahu wa ta'ala  Berfirman  yang artinya

“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan  mencegah dari yang mungkar ; merekalah orang-orang yang beruntung.”  ( QS Al Imran : 104}

Perlunya memahami tujuan hidup manusia menurut islam , agar tujuan hidup kita di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wataala